Algemene voorwaarden

Toelating
Voor deelname aan de courses en de pre-academic worden geen toelatingseisen gesteld.
Het volgen van twee courses achter elkaar staat gelijk aan de pre-academic.
Resultaten van deelnemers behaald tijdens de pre-academic zijn bepalend voor het al dan niet vervolgen van de opleiding in de academic of de postgraduate studies.
Deelname aan de  academic of de postgraduate studies is ook mogelijk na toetsing van het portfolio van de kandidaat.

Inschrijving en betaling
Inschrijving vindt plaats na ontvangst van het lesgeld, en moet voor aanvang van de lessen zijn voldaan. Een betalingsregeling is mogelijk, maar verplicht de student wel tot het betalen van het volledige bedrag, ook wanneer de opleiding wordt onderbroken. Het is niet mogelijk om bij tussentijdse onderbreking delen van het lesgeld te reserveren voor eventuele toekomstige studiejaren.

Bijkomende kosten
Materialen, boeken, etc, benodigd voor het volgen van de lessen en/of uitvoeren van opdrachten zijn voor rekening van de deelnemer.

Restitutie
In geval van ziekte of bijzondere omstandigheden kan in bepaalde gevallen, tot 8 weken voor de aanvang van de lessen, een gedeeltelijke restitutie van het lesgeld plaats vinden. Dit ter beoordeling van de directie.
Na aanvang van het studiejaar, bij voortijdig of tussentijds afbreken van de studie, gelden de volgende voorwaarden:
Bij tussentijds beëindigen worden de eerste 3 studieblokken altijd in rekening gebracht, à 3/5e deel van het lesgeld, vermeerderd met 10 % kosten administratie/digitale voorbereidingen, e.d.
Restitutie vindt niet plaats bij een aangevangen/gedeeltelijk gevolgd studieblok.

Per volledig niet-gevolgd studieblok betreffende de laatste 2 studieblokken van het studiejaar  is de restitutie 1/5e deel van het lesgeld per studieblok minus 10 % administratiekosten.

Doorgang
Bij onvoldoende inschrijving gaat het programma niet door en vindt volledige restitutie van het lesgeld plaats.

Beoordelingen
De beoordelingen van docenten met betrekking tot het al dan niet volgen of kunnen blijven volgen van de beroepsopleiding zijn bindend. Beroep is alleen mogelijk wanneer zwaarwegende externe factoren (als bijvoorbeeld langdurige ziekte) niet zijn meegewogen.

Vertrouwelijke informatie
Alle informatie die door studenten wordt verstrekt is vertrouwelijk; voor het opleidingsinstituut, haar medewerkers en de docenten.

Eigendomsrechten
Van tijdens de opleiding gemaakte opdrachten als schilderijen, tekeningen en grafiek, maar ook scripties en dergelijke, berust het presentatie- en reproductierecht bij het Classical Art College en staan ten behoeve van promotie van het Classical Art College ter beschikking. Hierbij valt te denken aan tentoonstellingen, drukwerk of internet. Het copyright berust bij de student, maar is niet van toepassing op bovengenoemde presentaties/reproducties, etc. door het Classical Art College

Beeldmateriaal
Het kan voor komen dat er foto’s worden gemaakt van bijeenkomsten van het Classical Art College die voor publicitaire doeleinden worden gebruikt.
Mocht een deelnemer bezwaar hebben tegen het gebruik van zijn of haar beeltenis, kan hier alleen in worden tegemoetkomen wanneer dit duidelijk kenbaar wordt gemaakt op het moment dat de foto wordt genomen. Als er niet ter plekke bezwaar wordt gemaakt, kan het gebruik hiervan het Classical Art College niet worden aangerekend.

Stopzetting opleidingen
Als een opleiding wordt stopgezet, zal het Classical Art College er zich naar beste vermogen voor inzetten de studenten die al zijn ingestroomd de gelegenheid te geven deze te voltooien.

Bedenktermijn
Het Classical Art College hanteert een wettelijke bedenktermijn van veertien dagen na ontvangst van het inschrijfformulier.

Regeling inzake Klachten en Beroep
Studenten kunnen schriftelijk een klacht indienen bij het Dagelijks Bestuur van de Stichting Classical Art Center.
Behandeling van de klacht is in vertrouwelijk.
De ontvangst van de klacht wordt binnen twee weken schriftelijk aan de klager bevestigd.
De klacht wordt binnen vier weken in behandeling genomen en zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, afgehandeld.
Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd door de Stichting Classical Art Center en gedurende zeven jaren na de afhandeling van de klacht bewaard.
Het in deze klachtenprocedure gestelde laat onverlet overigens de mogelijkheid voor studenten van klagen bij de civiele rechter of overige bevoegde organen.